Mediation: Twee maatschappen van orthopedisch chirurgen fuseerden en werden door de Raad van Bestuur gevraagd te bezuinigen. Een mogelijkheid was de variatie in de protheses te beperken. Geen lichtzinnige zaak daar iedere maatschap haar eigen voorkeur had en de specialisten voor hun eigen gevoel veel te verliezen hadden bij het overgaan naar een andere prothese. De bezwaren betroffen het op dat moment hebben van een bekende werkwijze, de leveranciersrelatie, het netwerk van collega’s die dezelfde protheses en werkwijze hadden. Kortom de belangen waren groot.  Door gezamenlijk te inventariseren waar voor  ieder de voor- en nadelen lagen en door de emoties van de inhoud te scheiden, ontstond een sfeer waarin oprecht en open onderhandeld kon worden. Men kwam men tot een gezamenlijk gedragen besluit.

Procesbegeleiding

Sfeer. Een maatschap van dierenartsen voor met name landbouwhuisdieren had als service ook gezelschapsdieren opgenomen in de praktijk. Deze afdeling werd behartigd door twee dierenartsen die in loondienst van de maatschap waren. Deze collega’s hadden onderling een uiteenlopende aanpak die leidde tot grote onderlinge frustraties. De ‘maten’ hadden er ook last van. De voorwaarden waarop beiden in dienst waren verschilden ook nogal: een dierenarts had een arbeidsovereenkomst voor een part time dienstverband, de andere dierenarts werd per uur ingehuurd, op nacalculatie. Nadat in drie gezamenlijke gesprekken diverse verschillen geïnventariseerd waren, kon worden toegewerkt naar een oplossing die voor allen acceptabel was.

Herverdeling van taken. Een maatschap van twee accountants voortgekomen uit de situatie waarin de ene accountant in opleiding was geweest bij de andere accountant. In de maatschap zouden beiden gelijkwaardig zijn. Al gauw bleek dat het oude werkgever-werknemer patroon nog niet veranderd was. Dit leidde tot hooglopende discussies toewerkend naar het beëindigen van de maatschap. Voordat het zover was is onderzocht met begeleiding, hoe een voor beiden goede samenwerking eruit zou zien, welke taakverdeling daarvoor nodig was en of dat haalbaar was.

Visie en beleid. Een groep van vijf huisartsen gevestigd in een gezamenlijk pand wilde onderzoeken hoe de samenwerking op langere termijn vormgegeven kon worden. Gaande het traject bleek dat twee artsen heel andere ideeën hierover hadden dan de rest. Iets wat impliciet wel te merken was maar wat nu benoemd en uitgewerkt werd. Dit leidde tot het inzicht dat voortzetting van de samenwerking voor beide partijen veel beperkingen zou opleveren. Met respect voor elkaars mening wordt besloten tot dissociatie met begeleiding.

Bestuurscrisis. Het bestuur van een grote vrijwilligersorganisatie roept de hulp in van Dorine Heldring. Door onderlinge, niet uitgesproken meningsverschillen van het bestuur, dreigt een complete afdeling van de vereniging ermee te willen stoppen. Na eerst met beide partijen apart gesproken te hebben wordt er een gezamenlijke bijeenkomst belegd.  Hier worden onder begeleiding de heikele punten geïnventariseerd en bespreekbaar gemaakt. Emotie en inhoud worden gescheiden. Na zorgvuldige uitwisseling van diverse incidenten, ontstaat begrip voor elkaar. Vaak kwamen zaken op een andere manier over dan bedoeld. Samen zochten partijen naar een betere werkwijze in de toekomst. Na een lange avond ging iedereen opgelucht naar huis.